Thursday, June 03, 2010

Wanchai's Wah Yan College

O.O. Scenery of Wah Yan College, Hong Kong, was shot from Ruttonjee Hospital, Wanchai District, Hong Kong.

No comments: