Wednesday, November 27, 2013

Hakka women's clothing 60's

O.O. Hakka women's clothing in 1960's are displaying in an exhibition about Tsuen Wan, Sam Tung Uk Museum", Tsuen Wan District, Hong Kong.


No comments: